INFO

OSNOVNE INFORMACIJE – ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA i ENERGETSKI PREGLEDI GRAĐEVINA

Na snazi od 1. listopada 2017. godine:
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)
Informacijski sustav Energetskih Certifikata – IEC
– METODOLOGIJA PROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADA – 2017. (izrađena od strane EIHP-a)
– Računalni program za određivanje energetskog svojstava zgrade
       KI EXPERT plus
       MGIPU Energetski certifikator

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA – skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata
Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i obavezno ga moraju imati:
– novoizgrađene zgrade,
– postojeće zgrade javne namjene korisne površine veće od 250 m²,
– i od 1. srpnja 2013. godine postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline (stanovi, uredi) koje se prodaju.

Od 1. siječnja 2014. (stupanjem na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) vidi Članak 24.) vlasnik zgrade ili njezina posebnog dijela (stan) odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina su dužni u oglasu za prodaju zgrade ili njezinog posebnog dijela u medijima navesti energetski razred !

Pojam medija definiran je Zakonom o medijima (NN 59/04, NN 84/11, NN 81/13) i Zakonom o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13).
Portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju, a ne sadrže urednički oblikovane programske sadržaje koji se objavljuju dnevno ili periodično od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja, nisu mediji sukladno Članku 2. Zakona o medijima. Sve elektroničke publikacije upisane su u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija pri Agenciji za elektroničke medije, te se može provjeriti koji portali su elektroničke publikacije tj. imaju status medija.
Dakle, portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju nisu mediji te se na njih ne primjenjuje navedena odredba Članka 24. (stavka (2) podstavak 4 i stavka (4)) Zakona o gradnji (NN 153/13).

Od 1. siječnja 2014. (stupanjem na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) vidi Članak 23.) i stan korisne površine manje od 50 m², koji se nalazi u zgradi korisne površine veće od 50 m², mora imati energetski certifikat !

Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine. Dakle, stan, kao samostalna uporabana cjelina unutar zgrade, se ne smatra zgradom. Prema novom Zakonu o gradnji (NN 153/13), svi stanovi, koji se nalaze u zgradi ukupne korisne površine zgrade veća od 50 m²,  neovisno o površini stana, moraju imati energetski certifikat od 01. siječnja 2014. godine.

IZUZEĆE OD OBVEZE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADE – izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za zgrade koje ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgrade namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgrade ukupne korisne površine manje od 50 m² (stan nije zgrada) te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.
Kuća korisne površine manje od 50 m² prilikom prodaje ne mora imati energetski certfikat. Kuće u nizu, koje imaju korisnu površinu manju od 50 m², ne moraju imati energetski certifkat prilikom prodaje.
Pod korisnom površinom se smatra neto grijana odnosno hlađena površina zgrade ili samostalne uporabne cjeline.

Od 1. siječnja 2016. godine pojedinačne samostalne uporabne cjeline koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju također imati važeći energetski certifikat !

KRAJNJI ROKOVI za izradu i javno izlaganje energetskih certikata za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu:
– korisne površine veće od 1.000 m² → najkasnije do 31. prosinca 2012. godine
– korisne površine veće od 500 m² → najkasnije do 31. prosinca 2013. godine
– korisne površine veće od 250 m² → najkasnije do 31. prosinca 2015. godine
(vidi Članak 35. Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12))

Rok važenja energetskog certifikata = 10 godina

SVRHA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE
Energetski certifikat (dokument koji se sastoji od ukupno 5 stranica) pruža vlasnicima i korisnicima zgrade:
– informacije o kvaliteti zgrade (stanje vanjske ovojnice) sa stajališta potrošnje energije i troškova za grijanje u fazi korištenja,
– uvid u predložene mjere poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade (3. stranica energetskog certifikata) s osnovnim ciljem smanjenja potrošnje energije i vode, smanjenja troškova energenata i vode, korištenja što više obnovljivih izvora energije, smanjenja emisije CO2 u okoliš  krajnji cilj ZAŠTITA OKOLIŠA

Energetska certifkacija je zakonska obveza u Republici Hrvatskoj, te su za njeno neprovođenje propisane kaznene odredbe Zakonom o gradnji (NN 153/13) (novčana kazna za vlasnika građevina i ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina – Članak 171., novčana kazna za ovlaštene osobe – Članak 172.)

Cijena provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata propisana je Odlukom o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada (iz svibnja 2010. godine).
Najviša cijena koštanja se određuje u ovisnosti o građevinskoj (bruto) površini zgrade iz priložene tablice; u cijenu je uključen PDV. Npr. najviša cijena koštanja provođenja energetskog pregleda i izdavanja energetskog certifikata za stan u postojećoj zgradi iznosi 2.700,00 kn.

Energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada provode fizičke i pravne osobe ovlaštene od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Registar ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na slijedećoj web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: http://www.mgipu.hr/doc/Graditeljstvo/Registar_certifikatora.htm

ENERGETSKI PREGLEDI GRAĐEVINE se obvezno provode za:
– građevinu koju veliki potrošač (ukupna godišnja neposredna potrošnja energije prelazi 10.000 MWh) koristi za obavljanje svoje djelatnosti,
– javnu rasvjetu,
– zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. čija korisna površina prelazi 250 m²
– postojeće zgrade ili dijelove zgrada koji čine samostalne uporabne cjeline i koje podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada,
– sustave grijanja u zgradama s kotlom na tekuće, plinovito gorivo ukupne nazivne snage 20 kW i veće,
– sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama s jednim ili više uređaja za proizvodnju toplinske/rashladne energije ukupne nazivne snage 12 kW i veće.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
OSNOVNE INFORMACIJE – PROJEKTI ENERGETSKE OBNOVE
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je donijelo uputu o opremanju projekata enegetske obnove za obiteljske kuće, specificirano za razne mjere energetske učinkovitosti. Time je omogućeno da se ove mjere provode bez formalne procedure za građevinsku dozvolu, tj. bez posebnih uvjeta javnopravnih tijela (vrijedi samo za obiteljske kuće). Kod svih ostalih građevina je obavezno proći formalnu proceduru za građevinsku dozvolu. Ako projekt enegetske obnove sufinancira FZOEU, svi elementi sustava trebaju biti usklađeni s njihovim propisanim kriterijima.
Općenito o enegetskoj obnovi višestambenih zgrada

FZOEU – Sufinanciranje projekata energetske obnove višestambenih zgrada
FZOEU – Blažeković – Sufinanciranje obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru
Primjer dobre prakse: Energetska obnova zgrade Kolarove breze
Bogunović – WeBSEFF Kreditna linija za odrzivu energiju za Zapadni Balkan Bogunovic
Jerkić – SUSTAINCAMP – Korištenje Sunčeve energije u kampovima

Kod projekata energetske obnove nestambenih zgrada upute MGIPU mogu poslužiti kao podloga za opis tehničkog rješenja. Ako će se energetskom obnovom mijenjati ostale bitne karakterstike zgrade, npr. zamjena postojeće kotlovnice novom na prirodni plin – pozicija, provjetravanje, požar,… – postoje posebni zahtjev i dužnost projektanta je osigurati kompletno rješenje u skladu s pravilima struke, o tome obavijestiti investitora i pripremiti dodatne potrebne elaborate u cjelovitu projektnu dokumentaciju, koja je opremljena u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14). Osim toga, obavezno je ishoditi posebne uvjete nadležnih javnopravnih tijela kako bi se utvrdili svi uvjeti za gradnju. Svakako je potrebno provjeriti prostorni plan, gdje mogu biti specificirane upute vezane uz odobrene zahvate na pojedinim građevinama ili zonama grada/općine.

Comments are closed.